top of page

Old English Sheepdogsällskapets GDPR-policy

Som klubb är det nödvändigt att ha föra en medlemslista och i och som klubb är vi även skyldiga att se till att denna medlemslista och personuppgifterna den innehåller hanteras korrekt utifrån de lagar och regelverk som finns beslutade i GDPR - dataskyddsförordningen.
 
En personuppgift är information som kan identifiera en specifik person. Samtliga uppgifter vi samlar in till vår medlemslista klassas som personuppgifter. Uppgifterna som vi begär in från våra medlemmar är endast Old English Sheepdogsällskapet tillhanda, och delas inte vidare utanför klubben annat än till klubbens tryckeri för distribution av medlemstidningen BOBTAIL. Vi efterfrågar fullständigt namn, postadress, e-postadress samt telefonnummer.
 
Namn och postadress behövs för att kunna skicka ut vår medlemstidning BOBTAIL.
E-postadress och telefonnummer behövs för att kunna skicka ut information som smidigt och kostnadseffektivt behöver nå ut till klubbens medlemmar, som t ex. information om kommande event som till exempel specialutställning, vallanlagsprov, inbjudan till årsmöte osv.
 
Uppgifterna kommer inte användas i marknadsföringssyfte men klubben förbehåller sig rätten att skicka ut erbjudande om nytt medlemskap vid max ett tillfälle under följande kalenderår efter avslutat medlemskap.
 
De uppgifter man lämnat in under sin tid som medlem finns således kvar i klubbens register i 12 månader efter avslutat medlemskap, men raderas per den 31/12 följande år om inte nytt medlemskap är tecknat.

Klubben förbehåller sig dock rätten att bevara personuppgifter i de fall det rör sig om en utesluten medlem eller en medlem som valt att avsluta sitt medlemskap i samband med en disciplinär åtgärd. Klubbens intresse är att ha kvar kunskapen om medlemmen så att denne inte får bli medlem igen utan prövning av disciplinnämnden.

 

I Old English Sheepdogsällskapet är styrelsen personuppgiftsansvarig. Det innebär att man vänder sig till styrelsen, förslagsvis kassören, då man önskar begära ut de uppgifter vi har, då man vill korrigera dessa, eller då man önskar ta bort dessa. Kontaktuppgifter till aktuell styrelse hittas på hemsidan under fliken "Styrelse", samt i styrelseförteckningen på första sidan i BOBTAIL.
 
Som medlem är det din rättighet att:
 

  • få tillgång till de personuppgifter vi har om dig

  • få felaktiga personuppgifter rättade

  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

  • få veta hur länge OESS kommer att lagra personuppgifterna

  • lämna in klagomål till IMY (Integritetskyddsmyndigheten)

 

Vid inträde i klubbens styrelse godkänner medlemmen i fråga att uppgifter publiceras i vår medlemstidning BOBTAIL, samt på klubbens hemsida och sociala medier. Medlemmar ur OESS styrelse, eller medlemmar ur annan nordisk OES klubbs styrelse, namnges i offentligt publicerade styrelseprotokoll, men övriga personer som eventuellt nämns i protokoll kommer inte namnges på publicerad version utan samtycke.
 

DSC_0114 (2).JPG
bottom of page